Co se smí a nesmí u přijímaček

02. 06. 2020     sekce: Přijímací řízení na SŠ     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Přijímací zkoušky na střední školy jsou doslova za dveřmi. Zatímco loni na ně budoucí středoškoláci měli dva pokusy a započetl se jim vždy ten lepší výsledek, letos mají kvůli pandemii pouze jediný. Ministerstvo školství přesunulo původně dubnové termíny na 8. června pro čtyřleté obory a na 9. června pro víceletá gymnázia. Náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) pak vypsalo na 23. června. S ohledem na letošní výjimečnou situaci a s tím spojené ztížené podmínky přípravy ale studentům přidalo čas na testy z češtiny i matematiky.

V tuto chvíli už všichni zájemci pozvánku k přijímačkám obdrželi, a to většinou poštou i emailem, takže znají přesné datum i čas konání zkoušky. Dostaví se pouze do školy, kterou uvedli v přihlášce na prvním místě. V případě, že podávali přihlášku na gymnázium se sportovní přípravou, budou zkoušku konat tam. Výsledek testů poté využijí obě školy, tedy i ta, na kterou se žák hlásí, ale jednotnou zkoušku tam nekoná.

Pokud by ale uchazeč rád studoval na škole, která pořádá i školní přijímací zkoušku, například z angličtiny či přírodních věd, musí absolvovat ještě i tu. Termíny jejího konání jsou uvedeny jak v osobních pozvánkách ke zkouškám, tak i na školních webech. Vyhláškou jsou stanoveny na 3., 4., 5. a 6. června. Náhradní termíny pro ty, kteří se z vážných důvodů nebudou moci dostavit, jsou určeny na 19., 20., 21. a 22. června.

Příprava last minute

Přestože se nyní řada věcí mění, obsah přijímaček do maturitních oborů zůstává stejný. Z velké části o něm rozhoduje ministerstvo školství, potažmo Cermat. Ten vytváří a vyhodnocuje jednotné didaktické testy z češtiny a matematiky.

Někteří z budoucích středoškoláků se během května znovu vrátili do školních lavic, kde absolvují přípravu pod vedením svých učitelů. Většina devátých tříd se neučí podle běžného týdenního rozvrhu, ale snaží se soustředit právě na předměty stěžejní pro přijímačky, tedy český jazyk a matematiku. Jiní se ale připravují sami doma. K „tréninku“ mohou využít také testovacího prostředí Cermat, které nese název Přijímačky bez obav a je k dispozici zdarma na webu Prijimacky.cermat.cz. Mohou se tam seznámit s testovacím archem a využít i časomíru, aby si vyzkoušeli, jestli by vše zvládli v časovém limitu. Také si mohou stáhnout testy z minulých let, a to jak ilustrační, tak z řádných termínů. S vysvětlením některých témat pomohou tzv. průvodci řešením testů, nebo i výuková a instruktážní videa na YouTube kanálu MŠMT.

Vzhledem k tomu, že na přípravu žákům zbývá zhruba týden, v tuto chvíli by měli spíše už jen doplňovat znalostní mezery, zkoušet vyplňovat jednotlivé testy a úlohy, kterým nerozumí, se snažit probrat se svými učiteli. A to buď přímo ve škole, nebo korespondenčně po e-mailu (většina pedagogů je ochotna pomoci a poskytuje konzultace).

Vstup s dezinfekcí a rouškou

Stejně jako se v minulém měsíci rozběhla výuka na školách za zpřísněných hygienických podmínek, podobně budou probíhat i přijímací zkoušky. Vyjma pozvánky letos uchazeči nesmí zapomenout předložit i vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti, na němž žák (pokud je zletilý) nebo jeho zákonný zástupce prohlásí, že účastník zkoušek nejeví příznaky virového infekčního onemocnění. Ve stanovený čas se dostaví před školu, kde všichni musí dodržovat dvoumetrové rozestupy a mít zakrytý nos a ústa rouškou. Uchazeči z rizikových skupin mohou po domluvě se školou přijít o něco dříve a budou ve zkušební třídě rozesazeni přednostně na místa nejdál od dveří a pokud možno blíže k oknům. (Mezi rizikové faktory patří např. chronické onemocnění plic, porucha imunitního systému, farmakologicky léčená cukrovka nebo onemocnění srdce či jater.)

Do budovy pak mohou vstoupit pouze uchazeči, nikoli doprovázející osoby. Po odevzdání čestného prohlášení zamíří žáci do tříd, kde budou psát testy. Ovšem před vstupem do učeben musí všichni použít dezinfekci na ruce. Poté budou usazeni samostatně do lavic. Po dobu, kdy budou sedět, nemusí mít roušku (stejně jako přítomný učitel). Každý žák musí mít u sebe sáček, do kterého si roušku uloží.

Bez slovníků a kalkulačky

Dozorující pedagog rozdá testové sešity se zadáním jednotlivých úloh a záznamové archy pro zápis odpovědí. Každý žák by si měl zkontrolovat, jestli je na záznamovém archu správně uvedeno jeho jméno a registrační číslo. Poté, co všichni uchazeči budou mít svoji zkušební dokumentaci a zadávající učitel přečte pravidla pro konání jednotné zkoušky, začnou studenti řešit úlohy. Na češtinu mají uchazeči letos 70 minut oproti dřívější hodině a na matematiku 85 minut na rozdíl od loňských 70 minut.

Pokud ředitel školy nestanoví jinak, v průběhu zkoušky není dovoleno opustit učebnu. Po uplynutí časového limitu učitel vybere vyplněné záznamové archy. Tím pro uchazeče první část zkoušky končí a následuje přestávka před testem z druhého předmětu. Ve společných prostorách, například na chodbách, musí všichni (žáci i zaměstnanci školy) nosit roušku. Po přestávce je nezbytné dodržet stejný zasedací pořádek a vrátit se na své místo v lavici. Žáci se během zkoušky sice smí občerstvit, ale lahve s pitím by neměli mít na lavici. Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovatelná pera), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Vzhledem k opatřením kvůli nemoci Covid-19 není vhodné pomůcky zapůjčovat. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u jednotných přijímacích zkoušek zakázané. Na samotné lavici je povoleno mít pouze testový sešit a záznamový arch, již zmíněné pomůcky a eventuálně i pozvánku ke zkoušce. Nikdo nesmí používat mobilní telefon ani jiná zařízení umožňující připojení na internet. Mobily je třeba mít vypnuté a schované v tašce či batohu. Lze mít hodinky pro případné sledování ubíhajícího času, ale tzv. chytré hodinky jsou zakázané.

Výsledek do osmi dnů

Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50. Minimální hranice úspěšnosti však není centrálně stanovena. Ředitelé škol si kritéria pro přijetí a způsob hodnocení určují sami a zveřejňují na webových stránkách školy. Celkové hodnocení tak může vyjma výsledku jednotného testu ovlivnit i prospěch uchazeče z vybraných předmětů, zvládnutí již zmíněné školní zkoušky, ústní pohovor či úspěchy ve vědomostních žákovských soutěžích nebo olympiádách. To vše ale za podmínky, že výsledek jednotného testu se na celkovém hodnocení uchazeče bude podílet minimálně šedesáti procenty. Body za testy Cermat jsou tedy o něco důležitější než body za školní zkoušku. V případě sportovních gymnázií však stačí jen čtyřicetiprocentní podíl, tam má test o něco nižší dopad na celkový výsledek.

Jakmile žáci vyplní jednotné testy, škola je ještě v den konání JPZ naskenuje a odešle Cermatu k vyhodnocení. Ten je opraví a výsledky do 7 kalendářních dnů zpřístupní oběma školám, které uchazeč uvedl na přihlášce. Škola má pak pouze jeden den na to, aby určila výsledné pořadí a zveřejnila seznam přijatých žáků na svých webových stránkách (anonymně pod registračním číslem uchazeče) a v papírové podobě i ve škole na přístupném místě. Písemné oznámení dostanou poštou pouze nepřijatí.

Že má uchazeč o studium na škole zájem, potvrdí tak, že řediteli školy pošle správně vyplněný zápisový lístek. Jedná se o povinný krok, který je nutné udělat do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých.

DOPORUČENÍ K DIDAKTICKÉMU TESTU

  1. Řiďte se pokyny zadávajícího učitele a pokyny uvedenými na přední straně testového sešitu. Pozorně čtěte instrukce, zadání a výchozí texty. Mnoho chyb vzniká z přehlédnutí.
  2. Využijte všechen poskytnutý čas a nevzdávejte řešení. Pokud v průběhu zkoušky opustíte učebnu, už se do ní nebudete moct vrátit.
  3. Poznámky si dělejte do testového sešitu, v něm si můžete také zaškrtávat či barevně podtrhávat. Ale pozor, poznámky v tomto sešitě nejsou hodnoceny! Ponechte si dostatečný čas na pečlivý přepis odpovědí do záznamového archu.
  4. Úlohy s požadovaným postupem řešení v testu z matematiky řešte raději rovnou do záznamového archu, při přepisu z testového sešitu může dojít k chybě. V záznamovém archu je dostatek místa i na případné škrty a opravy.
  5. Záznamové archy vyplňujte pečlivě. Odpovědi, které tam zapíšete nesprávnou formou, jsou neplatné. Případné opravy provádějte dle pokynů a před opravou zkontrolujte, zda jste tak učinili u správného čísla úlohy.
  6. Pište pouze modře nebo černě píšící propisovací tužkou, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně. Nepoužívejte pera nebo fixy, které způsobují propití textu, ani gumovatelná pera – při skenování odpovědí dochází k jejich smazání teplem! U geometrických úloh ke konstrukci použijte tužku a rýsovací potřeby. V záznamovém archu pak všechny čáry potřebné ke konstrukci obtáhněte propisovací tužkou.
  7. Za neuvedené či nesprávné řešení úlohy jako celku se neudělují záporné body, ale zároveň u otevřených úloh platí, že za chybu se považuje i nesprávná či chybějící dílčí odpověď a počet chyb se promítá do celkového hodnocení úlohy.

Autor: Petra Smitalová, převzato z Lidových novin